Privacyverklaring

GlazenHuis vindt jouw privacy ontzettend belangrijk. We doen er alles aan om jouw gegevens te beschermen. Met deze privacyverklaring willen wij je op een duidelijke, heldere en leesbare manier informatie geven over hoe we jouw gegevens verzamelen, behandelen en bewaren. GlazenHuis hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en aan het feit dat jouw privacy wordt gerespecteerd. GlazenHuis houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Belgische privacywet van 8 december 1992, en vanaf mei 2018 de Europese privacywet (ook wel de GDPR of AVG genoemd).

In alle gevallen verzekeren we dat we:

 • Jouw persoonsgegevens enkel verwerken waarvoor ze aan ons bezorgd zijn.
 • Enkel de persoonsgegevens die we minimaal nodig hebben om een goede werking te verzekeren.
 • Altijd om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als we jouw persoonsgegevens opvragen.
 • Jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt over de verwerking van jouw gegevens of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via:

 

GlazenHuis

Dorp 14b, 3920 Lommel

+32 (0)11 399 601

info@glazenhuis.be

Rechtspersoon: Toerisme Lommel vzw

Ondernemingsnummer: 0407 576 182

 

Functionaris voor gegevensbescherming

DPO – Stad/OCMW Lommel

privacy@lommel.be

 

Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. Oudere versies worden in ons archief opgeslagen. Je kan een aanvraag indienen via email om deze te raadplegen. De laatste wijziging gebeurde op 23 oktober 2020.

 

Voor wie is deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is gericht aan de bezoekers van ons museum en onze website, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden in onze activiteiten, leden, journalisten, klanten, prospecten en leveranciers.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van GlazenHuis. Onder ‘alle diensten’ verstaan we de diensten waarmee je in contact komt via een bezoek aan ons museum, media-acties, publieksevents georganiseerd door GlazenHuis en administratieve dienstverlening, zoals facturatie. Daarnaast vallen alle onlinediensten van GlazenHuis onder deze verklaring, zoals de website, apps, internetdiensten aangeboden door GlazenHuis en de toegang tot content.

 

 

PERSOONSGEGEVENS

 

Waarom verwerkt GlazenHuis persoonsgegevens?

GlazenHuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en rechtsgronden, waaronder:

 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten zoals workshops, evenementen en rondleidingen bij GlazenHuis. (uitvoering overeenkomst)
 • Bij het aankopen van tickets, voor het afleveren van de tickets, toegangscontrole, servicemailing voor/na jouw bezoek en voor het opnemen van contact ingeval het programma wijzigt of geannuleerd wordt. (gerechtvaardigd belang)
 • Voor het onderhouden van persrelaties (gerechtvaardigd belang)
 • Voor communicatiedoeleinden (toestemming betrokkene)
 • Voor het versturen van updates, nieuwsbrieven, marketing e-mails en uitnodigingen, gebaseerd op je locatie, leeftijd, taal en extra interesses (toestemming betrokkene)
 • Voor de financiële administratie, zoals het aanmaken, versturen en ontvangen van bestelbonnen, facturen en schuldvorderingen (uitvoering overeenkomst)
 • Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Beveiliging van de musea, onze infrastructuur, personeelsleden en bezoekers (algemeen belang)
 • Analyseren van trends en statistieken (anoniem)

 

Je hebt steeds het recht om jouw gegevenstoestemming in te trekken, indien de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming. We gebruiken de verstrekte gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt GlazenHuis?

GlazenHuis verwerkt voor bovenstaande doelstellingen, onderstaande gegevens afhankelijk van de doelstelling:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, woonplaats
 • Privécontactgegevens: telefoonnummers, e-mailadres
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit
 • Financiële gegevens: rekeningnummer, betalingen
 • Beeldmateriaal (bij een fysiek bezoek aan het museum)

 

Wij verzamelen deze gegevens wanneer je deze aan ons meedeelt (zoals bij een inschrijving of een boeking) of doordat je gebruik maakt van onze onlinediensten. Enkele manieren waarop we gegevens verzamelen zijn: cookies, inschrijvingsformulieren, contracten, schuldvorderingsformulieren of persoonlijk/telefonisch/elektronisch contact. We verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de gegevens die we ontvangen van Stad Lommel.

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het mogelijk dat we je gegevens combineren met gegevens die publiek beschikbaar zijn of met gegevens die je via andere platformen aan GlazenHuis doorgeeft (bijvoorbeeld door het kopen van een ticket of het boeken van een rondleiding).

 

Welke persoonsgegevens verzamelt GlazenHuis bij mijn bezoek op de website?

Wanneer je de website van GlazenHuis bezoekt, worden enkele gegevens automatisch verzameld. Zo krijgen we bijvoorbeeld het IP-adres, de geopende pagina’s, het aantal muisklikken, de datum en de tijd van het bezoek en welke browser je gebruikt te zien. Aan de hand van deze gegevens kan de website je de volgende keer herkennen en kunnen wij onze websites en onze werking verder optimaliseren naar waar de bezoeker op zoek is.

Om het websitegebruik zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen, maken wij gebruik van cookies. Cookies onthouden bepaalde gegevens die je bij een vorig bezoek hebt aangegeven. Bijvoorbeeld wanneer je hebt aangegeven dat je de website in het Nederlands wil zien en niet in een andere taal. We gebruiken ze niet om je te volgen op andere websites. Je kan cookies uitschakelen via je browserinstellingen.

Omdat we graag inzicht hebben in wie onze websites bezoekt en hoe we de websites in de toekomst kunnen verbeteren, maken we gebruik van Google Analytics.

 

Welke gegevens verzamelt GlazenHuis van min 13-jarigen?

-13-jarigen kunnen zich enkel inschrijven voor workshops, rondleidingen en de nieuwsbrief indien ze hier ouderlijke toestemming voor hebben gekregen. Verder hebben -13-jarigen dezelfde rechten als anderen binnen deze privacyverklaring.

  

Wat als ik bepaalde gegevens niet verstrek?

Indien je bepaalde gegevens niet aan ons wil verstrekken, kan je mogelijk geen ticket aankopen, geen reservering plaatsen en/of niet samenwerken met GlazenHuis aangezien bepaalde gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering hiervan.

 

Worden mijn gegevens doorgegeven aan derden?

We verstrekken jouw gegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden, die we hierboven beschreven. We vragen in dit geval altijd om jouw toestemming. Je kan deze toestemming ten allen tijden intrekken.

We maken gebruik van een derde partij in deze situaties:

 • Het verkopen van toegangstickets, het reserveren van workshops en rondleidingen (Custom HTML en betaalprovider MOLLIE)
 • Het versturen van persberichten (Microsoft)
 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de cloud (Mircosoft en Google)
 • Het verzorgen van de internetomgeving voor webhosting en mailhosting (COMBELL)
 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur (Cipal)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (Expert/M i.o.v. Boekhoudkantoor Van Miert)
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp)

 

In het geval dat we gebruikmaken van een derde partij sluiten we altijd een verwerkersovereenkomst af of kijken we erop toe dat dezelfde bepalingen zijn opgenomen in de contractvoorwaarden. In deze contractvoorwaarden of overeenkomst zorgen wij ervoor dat jouw persoonsgegevens ten allen tijden beveiligd zijn.

 

GlazenHuis werkt regelmatig samen met andere ondernemingen of overheidsinstanties, waardoor zij in bepaalde gevallen in contact komen met jouw persoonsgegevens. We delen persoonsgegevens met deze externe partijen:

 • Overheidsinstanties (zoals subsidiërende overheden, fiscale administraties en sociale zekerheidsinstanties)
 • Partners waarmee we samen activiteiten organiseren en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld (zoals Stad Lommel)

 

Ook met deze partijen zorgen we ervoor dat de nodige afspraken rond de bescherming van jouw persoonsgegevens gemaakt, opgevolgd en gerespecteerd worden. We zullen jouw gegevens in geen enkel geval doorgeven aan andere externe partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (zoals op rechterlijk of politiebevel). Jouw persoonsgegevens worden nooit verkocht, verhuurd of gebruikt voor commerciële doeleinden.

In het geval dat jouw persoonsgegevens doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), worden ze beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig met de verplichtingen van de Europsee privacyregelgeving.

 

Hoe lang bewaart GlazenHuis mijn persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het realiseren van het doel waarvoor ze zijn verstrekt, rekening houdend met de wettelijk bepaalde termijnen (zoals bijvoorbeeld voor de boekhouding). Bewaartermijnen kunnen per doel verschillen.

We verbinden ons ertoe persoonsgegevens niet langer bij te houden dan maximaal tien jaar na het laatste gebruik of beëindiging van de samenwerking.

 

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Jouw persoonsgegevens zijn beschermd tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. We hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • Personen die namens ons kennis kunnen nemen van jouw persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen en stellen bij indien nodig.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Er wordt enkel toegang verleend aan jouw persoonsgegevens indien deze medewerkers die informatie nodig hebben om hun taak uit te voeren.
 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy, wordt een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen.
 • Je wordt persoonlijk verwittigd indien er zich toch een incident moest voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, in de door de wet voorziene omstandigheden.

 

Wat zijn mijn rechten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) en de Privacywet (van 08/12/1992, herzien door de wet van 11/12/1998) verleent je een aantal rechten met betrekking op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht van inzage en kopie. GlazenHuis zal op dit verzoek in ieder geval binnen een redelijke termijn schriftelijk reageren. Wanneer een verzoek ongegrond of buitensporig is, bijvoorbeeld door het repetitief karakter, mag GlazenHuis een vergoeding aanrekenen voor de administratieve kosten of weigeren gevolg te geven aan het verzoek.
 • Recht op verbetering en aanvulling
 • Recht op het verwijderen van gegevens, indien ze niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden het recht om te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.
  • Om enkel je toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven in te trekken, kan je op ‘uitschrijven’ klikken in de voettekst van elke email die je van GlazenHuis ontvangt.
  • Tijdens evenementen of activiteiten in het museum kunnen er sfeerbeelden gemaakt worden waarbij je mogelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden (zoals nieuwsbrieven en sociale media). Je kan beelden waar je herkenbaar in beeld wordt gebracht, op elk moment laten verwijderen door een mail te sturen naar info@hetglazenhuis.be .
 • Recht op beperking van gegevensverwerking
 • Recht op bezwaar tegen de manier waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden, zoals het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
 • Recht om jouw gegevens te laten overdragen aan jezelf of, in jouw opdracht, aan een andere partij.

 

Je kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren op info@hetglazenhuis.be , vergezeld van een motivatie van jouw vraag en een legitimatie om jouw identiteit te controleren. We raden daarbij aan om jouw pasfoto onzichtbaar te maken en duidelijk te vermelden dat het om een kopie gaat.Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

 

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Indien je een klacht hebt over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken of over de uitoefening van jouw rechten, raden wij je aan eerst direct met ons contact op te nemen via info@hetglazenhuis.be . Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit), als je vindt dat jouw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

 

Indien je vragen zou hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan je steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Stad Lommel: privacy@lommel.be .

 

 

WEBSITE

 

Is jullie website en de weergegeven informatie betrouwbaar?

Deze website werd gecreëerd in opdracht van GlazenHuis. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. GlazenHuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die je ondervindt bij het gebruik van de website. GlazenHuis is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen die zouden kunnen voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

GlazenHuis levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. GlazenHuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie die je op de website mag verwachten ontbreken, dan engageert GlazenHuis zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van deze onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar info@hetglazenhuis.be . De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door GlazenHuis aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

 

Mag ik de informatie op jullie website gebruiken?

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan GlazenHuis. GlazenHuis en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

 

Zijn de links naar websites beheerd door derden betrouwbaar?

GlazenHuis plaatst ook links op de website waarvan we denken dat deze voor jou van nut kunnen zijn. GlazenHuis geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. GlazenHuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt GlazenHuis zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan GlazenHuis via info@hetglazenhuis.be . GlazenHuis behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

 

Waarvoor mag ik de website van GlazenHuis niet gebruiken?

Als gebruiker, verbindt je je er onder andere toe:

 • dat je de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier gebruikt.
 • dat je geen zodanig gebruik maakt van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
 • dat je de website niet gebruikt op een wijze waardoor er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, en de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • dat je de website niet gebruikt voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of voor materiaal dat op ongepast is. GlazenHuis behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Wat als er een geschil ontstaat?

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd.

Glazenhuis tickets

Koop hier je ticket voor GlazenHuis. Je kan dit ook doen bij aankomst in de Glasshop (gevestigd in het toeristisch infokantoor). Of koop een museumabonnement van België via museumPASSmusées.

museumpass

Volwassenen
€ 5,00

Aantal:

0
-26 jaar
€ 3,00

Aantal:

0
-6 jaar
€ 0,00

Aantal:

0
65+
€ 3,00

Aantal:

0
Museumpas ?
€ 0,00

Aantal:

0
ICOM-kaart ?
€ 0,00

Aantal:

0
Limburgpas ?
€ 3,00

Aantal:

0
Bokrijk abonnement ?
€ 3,00

Aantal:

0
Riebedebie Paspoort ?
€ 0,00

Aantal:

0
Lerarenkaart ?
€ 0,00

Aantal:

0
Begeleider mindervalide
€ 0,00

Aantal:

0
Erkende gidsen ?
€ 0,00

Aantal:

0
Journalisten ?
€ 0,00

Aantal:

0
Groepstarief ?
€ 3,00

Aantal:

0

Totaal:

0,00

Persoonsgegevens

Vul je gegevens in